Visualizzazioni totali

venerdì 30 dicembre 2011

LA FURTÙNA


“ LA FURTÙNA “
( LA FORTUNA ) 18/08/2009


Quant’è alt el móntepremi?
E’ na cifra da nì scémi:
cèntetrèntacinq milión ,
mica d’lir…d’euro cuón!!
De milièrd.. dócèntsetànta…
se parlan dle vèchi lir...
mama mia...Madòna Santa…
en me vién manca el réspìr!!
Tuti i giórne la tivù
te bumbèrda sai mesağ…:
“Te cu aspèti...ch’vénga mağ??
Va a giuchè in ti tabàc…
Si cuón?? Si pèğ..de Tac ??
Pu dvéntè de bòta e chiòp
miliunèri...èn anca tròp !!
Pròva...dai..mettiti sotto...
giòca al Superenalotto!”
E dacsì tut j italiàn
fan la fila...scheda in man
per centrè ma la sestìna,
ch’dala séra a la matìna
t’pòl fè ric...un ricaciòn…
pin de sòld...ansi d’milión!!
Tun istant cambia la vita,
basta…è fnita la salita…
d’óra in pòi tuta discésa,
se pòl fè qualsiasi spésa!!
Salta tut..anca i palét…
quéi che sempre tla giurnèta…
t’han cundót e t’han guidèt
sempre drit...sempre ala méta!!
Ògidì pién de danaro
s’pòl fè tut e …non è raro
che na vincita dal gnènt
te scumbùsola la mènt!!
Dacsì tuti s’dan da fè…
giòcne i nùmer che ala séra,
tla giurnèta...quand è pèra…
secónd lóra han da scapè!!
Oh..è’l prémi che d’altrónd
è’l più alt che c’è tel mónd !!
Giòca fòrt anca ‘l straniér
che atraversa le fruntiér,
o in Italia da turista
c’vòl pruvè e s’mét in pista!!
Quindi tuti dan l’asàlt
ma chél giòc...semplič e chièr
che t’pudrìa fèt fè chél salt
da purét…a..miliunèr!!
C’è chi giòca n’euro sól..
quatre-cinq opur quél ch’vòl…
c’è chi giòca el sistemón..
chi prénòta quél a quòte,
che prevédne l’estrasión
su più nùmer ...su più ruòte!!
Tant se sà...la Dea bendata…
chiud un òchi…e č’ha quél sól..
la sestina fortunata
girà sól …dó lia vòl:
cèrt che nò...cumpaesàn
sin devòti...sin de Fan...
cum se dič...Fanum Fortunae..
è da un pès…dómila lune
che dèn lustre...e tnén a mènt...
sia sal tempio e i monumènt:
cum la statua dla funtèna,
che sal vél diétra la schiéna,
fa presènsa in piasa a Fan!!
Dai giù...Dea...cu aspetàn??
Una vòlta tant… fà finta…
d’èn sapè du l’èi suspinta…
sta furtùna benedetta…
mandla a Fan...che sì custrétta…
guarda bén…alsa la bènda…
ma un Fanés…se pòl pretènda!!

ELVIO GRILLI

LA BLÀNCIA


“ LA BLÀNCIA “
( LA BILANCIA ) 22/08/2009


Ala fin…giunti ala méta…
córta o lónga che sia stèta,
tòca gì ma tuti dlà…
sènsa tanti snì o snà!!
Èn c’è vérs...né Sant che ténga,
né élisìr che te manténga:
ala fin dla vita tua
bsógna ch’pèrti…anca s’in vua!!
Ji ‘n ‘el sò... per che mutìv
nò sin nèti tra i cristiàn,
chi pòl dì cum è l’arìv…
perché pròpi …da italiàn!!
Én pudéva nâscia ...inglés?
Gréco...turco…d’un paés
ch’èn se sà manca du sia…
un puntìn…tla geografia!
Perché mèi…non sò nèt néro,
o cubàn...o giapunés...
oh..tra tut el mónd intéro
italiàn...e tra i fanés!!
Én s’pudéva nâscia bèstia?
O… animèl che dà mólèstia…
che ne sò…mósca...zanzèra…
cucudrìl...cavàl...pantéra,
perché mèi sin nuti al mónd
fiòi de òmin...dai rispónd!!
Si…el sò...la religión:
dič che nò…sa la ragión
sin la spécie fata uguèl…
ch’asumiglia… a Dio in ciél!!
Mó perché pròpi ma mè
ste gran dóno ha da tuchè?!!
Asmejè ma Dio è un prégio,
dunque… un vant..un privilégio…
un unór da cunservè…
è un reghèl...pudè campè!!
E cu fan...j’òmin...tel mónd??
Guèrda …è mèi ch’èn te rispónd:
rubérì...amasamènt…
truff…suprùs…pèr… che la gènt
non s’arcòrda più el mutìv
perch’è al mónd...e perché viv!!
Òğ...è’l móndo dl’afarìsta…
del pusès e dl’éguìsta…
cónta sól e sól quél ch’č’èi…
no cum sia...e quél che fèi!!
Prò ninìn quand s’va de là…
guèrda chès...ch’un č’ha o ‘n č’ha…
èn fa pròpi diferènsa…
quant’è bèl...se un ce pènsa!!
Non impòrta da che zòna,
non impòrta la nasión…
cónta sólo la persóna,
cónta sól el trist e el bòn!!
Un padàno…vicentìn…
cónta cum un clandestìn,
un cumènda …milanés…
cum un nér…senegalés,
pènsa te...un trevisàn…
pèri pèri al siciliàn,
un del nòrd...de Vipiténo…
vién tratèt cum un ruméno!!
Tuti in fila ...giù in sequènsa…
tuti aspètne la sentènsa;
c’è ‘l pulitic...abituèt
ai favór…privilegièt…
sta bòn bòn tla fila e aspèta
per sapè du sa da méta…
pòc più in là…c’è’l miliardèri..
che sta mòğ...e s’è fat séri…
n’atra pò’ de capurión,
abituèti a sfaturè,
bòni bòni… tun cantón ..
stan in piéd sensa parlè!!
Tut’ insiém...un gran miscugli…
de cristiàn… d’ógni nasión…
ric...purét…én c’è ‘n subùgli…
siti...aspètne sal magón!!
Tuti in fila per la pésa:

Ógni asión vién suppesèta…
in tla blància… valutèta..:
quél ch’èi fat quand èi visùt,
vién pian pian ricunusciùt :
se c’èi l’ànima legéra…
vóli in alt...du c’è la schiéra,
se c’èi l’ànima pésànt…
vèi giù d’sóta…più distànt!!
Quanta gènt che s’arcmandèva…

Tut le scuś…le scapatòi…

Una scusa già sentìta…
già dai tèmp dla méla antìca!!
Mólti č’han la fàcia tòsta…
dične ...ch’en l’han fat apòsta..!!
Mó la blància …èn s’fà cunvìncia,
c’è na taca...du incumìncia
el pés brut…che rènd notòri
ch’èi causèt...piànt e dulóri,
ch’èi cundót na vita trista…
da malvagio e da egoista,
ch’èi pensèt sóltant per te…
quindi adès...tòca ma te :
giù...de sóta...du c’è’l scur…
tra i lamènt… e le paùr!!

ELVIO GRILLI

La poesia è stata ispirata da questo geroglifico egiziano: il faraone alla pesa del cuore, che non deve essere più pesante della piuma presente sull'altro piatto della bilancia per essere ammesso al passaggio della vita eterna.

I MÈZ DE CHÈSA

“ I MÈZ DE CHÈSA “
( I MEZZI IN CASA) 04/07/2009


Se ji arpèns che da ragàs
per la strèda s’giva a spàs…
dèva gust a fè’n girét…
en ve dig sólo...sulét…
ógni tant su per la via,
qualcùn atre l’incuntrèvi…
sta tranquìl che prò guidèvi
rilasèt...sa più armónìa!!
Ermi in pòchi a transitè…
mó el prugrès èn s’pòl fermè:
ògidì sin mancipèti…
tuti urmèi muturisèti;
cas...cum fèi...tòca gì d’córsa,
sa l’urlòg sempre tle man…
sta più svélt...dai cur...per fòrsa…
dai guadagna ste pès d’pan!!
Èc alóra déntra chèsa
tuti i mez…ch’èn una spésa !!
Quand’ariva la fin dl’àn
chi sà quant ce custaràn!!
Lasciàn perda el vil suldìn,
e guardàn da più vicìn…
prendén dónca per esempi,
òğ ch’è òğ...ai nostri tèmpi,
na faméja ch’se rispèta:
èn tré...quatre almén...vu méta?
Pèdre, mèdre sa dó fiòi,
chèn urmèi sula ventìna,
svélti o lènti prima o pòi,
vòlne fè na mèchinina…
se č’metén un tèrs eréd
vedrìn dòp quel che sucéd!!
Babo è’l prim...quél che guadagna,
sempre fòra e non se lagna,
urmèi grand...sai capéi griğ
fa un lavóro de prestiğ,
pòl fè a mén dirisi tu
d’un MERCEDES...o...un BMW ??
Un X CINQUE ,un CINQUEVENTI,
n’EMMEELLE 0 ESSELLEKAPPA, 2
più è gròsa e sin cuntènti:
mèi se néra non se scapa!!
Una č’vòl che sia berlìna,
còmda còmda per la schìna,
una č’vòl che sia spurtìva
sa più sprint… più vulitìva;
pu ce vòl quél da fè véda…
el SUV gròs…el fòristrèda,
dó č’pu méta i pòrtasci
sópra el tét…quand’èi da gì
in muntagna per Natèl,
su a Cortina o sul Tónèl!!
Da più gust a girè a Fan…
tut bardèt d’alta montagna,
brét e guant...maia d’fustagna,
gómma tèrmica a la ròta
che su al nòrd...ad alta quòta!!
E pu quand’ariva agóst….?
Cu vu fè…t’vu còcia aròst??
C’è ‘l coupè sa la capòta,
che automàtica va sóta:
s’alsa su quand c’è’l tèmp brut…
sal tèmp bèl...sparisč del tut !!
Mó vu méta èsa al’apèrt…
vènt’adòs e tut scupèrt??
Fè dó gir…pasè giù al lido…
sal coupè ch’è nòv de paca...
salutè...e mentre guido...
sunè ‘l clacsòn…fè’l pataca!!
La signóra quést se sà…
č’ha d’avè..la CLASSE A:!!
Quand la lampada ha da fè….
quand c’è l’unghia da limè…
c’è la pizza sa l’amica,
la ceretta…che fatica,
el culór...la messa in piéga:
sal CAJENNE…che cas i fréga!!
Pu parchégia per travers…
non è bòna…non c’è vers
blòca tut ...è meza stòrta…
più ch’se pòl...guèsi tla pòrta,
anca se da clatra pèrt..
c’è ‘l parchéğ...guèsi desèrt:
mó’n te fa dó pas a piéd… 3
da de là .....nesùn la véd !!
Tel garağ…c’è ‘nca na PANDA…
guèrda chès…nesùn la manda,
č’ha ‘l pianèl per fè la spésa….
č’chèrghi tut...quél ch’sèrv per chèsa;
no…’n la manda la signóra…
c’ha da fè…è sempre fòra…
lia č’ha ‘l còrpo da curè…
perdrà’l tèmp a cucinè??!!
Cu te crédi te….ninìna…
ce girà...la filipìna!!
E la fiòla??Č’ha vént’an…
e ścaròsa giù per Fan
sa la SMART...per fè la figa,
dai…cla córta...ch’pèr na biga:
dó pòst séc...sémbra taièta
in tel mèz sa na scurčlèta !!
Almén quésta se parchégia…
anca stòrta è na scurégia!!
Quand’invèč se và a balè…
c’vòl la MINI...cu vu fè...
è più trèndy...più indichèta
per gì’n gir…per fè sérèta!!!
Pu c’è lù...l’eréd…chél vér…
en fà’n cas...fà quél chi pèr ;
va de sóta tel garağ….
e se dmanda…che curağ:
chiàp el SUV…o mónt tel QUAD…
vag tla PORSCHE…o prènd la BRÉRA…
cu farò fina staséra…
d’pasè ‘l tèmp...truvarò ‘l mòd!!
Č’ha el T-Max per fè ‘l śburón,
pu c’è l’HARLEY tel cantón,
la YAMAHA per gì fòrt,
tho...na GUZZI...èn m’éra acòrt….
sémbra pròpi ch’pòl bastè
se qualcun vlésa girè!!
Ah…. me sò scurdèt del bòcia,
qùindič an… tuta capòcia…
el tèrs fiòl,o tèrs éréd,
fina an scórs in bici o a piéd...
da quést’an mutùrisèt:
un bèl BOOSTER j’han cumprèt!!
Anca lu… dacsì… purtìn… 4
quand ha vòia…fa un girtìn!!
Vlén fè un cónt un po’ ristrét
de tut quant le biciclét??
Dai tricicle a quéli d’córsa,
catastèt delà ...per fòrsa…
j ‘an che pasne…e...i fiòi cresciuti
tuti i mez van riveduti:
man a man ch’và su l’età
cambia el mez e quést se sà!!
Mó se dèi na cuntatina…
guèsi guèsi èn na véntina…
sa cle nòv...malì davanti,
una prón…per tuti quanti !!
La signóra ch’èn spedèla
c’ha l’èlètrica…anca quéla,
per dè sfòggio giù in cità
dl’ultim grid…dla nuvità!!
Oh… c’è’n mez per ógni uś…
dai l’elènco pèr conclùs…
fato stà che a garağ pin,
mèchin...mòto...muturìn…
geep, coupè e biciclét,
anca el pòst s’è un pò ristrét!!
Mó’n pènsèt che nò sin mèi…
cume lóra...sin uguèi…
guèrda dentra…tél garağ…
fa dó cónt...se č’èi curağ!!
Tut dipènd dal purtafòi…
pu se č’ièi ...da mói e fiòi !!
ELVIO GRILLI

I MESTIÉR NÒVI

“ I MESTIÉR NÒVI “
( I NUOVI MESTIERI )


" Mó da grande cu vu fè?
Che progetto č'hai in vista?"
M'ha dit babo...:".S'pòl sapè??”
"ji da grand vòi fè'l trònista!!!"
"Mó cu è…sta ròba nòva
cu lavórne…du se tròva?"
E' un lavóro de cuncét
nèt da pòc su Mediasèt,
una nòva trasmisión
che c'è tla televisión:
tu te méti malì a séda
du le dòn te pòlne véda,
fato stà che ógni séra
tra de lóra fan cagnèra:
" Tu la bóca èi da sciaquè
prima de parlè sa mé! !"
Rispónd cl' atra inviperita:
" Brava...brava...fala fnita "!!
E tut questo sai perché?
Per pudè scapè sa mé !!!
Fan a fè chi è la più svélta
per fè in mòdo d'èsa scélta!!
"Adés babo ...dimle te...
è mèi quést...o fatighè??”
Guèrda te...cu sènt a dì...
tu me vrissi fè capì…
che se scanne(n) a più non pòs
per sapè chi “rusga l'òs”?!
O…sò ji …ch'èn ho capìt...
o le dòn s' èn immatìt,
èn m' apèr una gran via
litighè per dèla via!!
Mó comunque anca le dòn
èn paréchi in confusión…
guèrda dla ma tu surèla,
guèrda...guèrda...anca ma quéla!!
En la védi cum se mòv...
cum se śvìngla e fa le pròv??
Mentre fa dó pas de dansa 2
śména el cul e mòv la pansa !!
Cu č'avrà tla testulina!!?
“Ji da grand…vòi nì vélìna!!!
Sò sigura e non mi fermo
dapermè ji bug el schérmo,
vòi sfundè in televisión…
fè qualcò tle trasmisión,
sò decìsa a scenda in pista
per dè sfógo ma l'artista,
c'ho l'x factòr che me vónta
č'ho tut quél che sèrv e cónta...
èc perché fag cla muśtìna
e śmidól tuta la schina:
è la pròva del balét!!
Mét a punt un bèl stachét...
Perché 'l casting s'avicina…
è a Milàn…pròpi dmatìna,
ce sarà la selesión
per na nòva trasmisión…
tu 'n 'èl sèi…sarìn sètmila,
prónt…décìs…e tut in fila,
aguerìt...e per chél pòst
prónt a tut…ad ógni còst!!
Se dal casting t' mandne via…
se prucéd sa n'atra via:
per intant se cambia look
e s'impagina un bèl book,
se cùntàta de persóna
l'art directòr della zòna,
cunfidand che st'impresèri
non te fréghi e che sia séri
e s' aspèta déntra chèsa. . .
bòna,bòna...sì in atésa!
Sógn-ne un móndo sfavilànt…
cum se dič…ah…rutilànt
fat de gòssip...de servìsi...
sa le fòto tle rivìst…
mó purtròp è pin de visi…
d'invidióś ...è fals e trist!
E' un percorso che se snòda
tra le fèst...i vip...la mòda... 3
sembra un móndo ch' è tut d'òr,
discutéca...e...calciatór!!
Mó la vita en è finsión,
en è sól televisión:
ógni giórne sarà dura
una lòta per gì avanti
ógni giórne n'aventura,
mó è 'l destìn de tuti quanti…
tuti i giórne č'n'è una nòva..
è la vita ch' è na pròva!!
Fòrsa…ràga... stà a sentì :
èn te fè incucutì...
èn seguì sól sti mudèi
mét-te giù…studia...ch’è mèi!!

ELVIO GRILLI

I GIÒC

“ I GIÒC “

( I GIOCHI ) 03/07/2009Ògigiórne l’abundànsa
č’ha furnìt d’ógni sustànsa,
anca quéi che non č’han tant
se pòl dì ch’èn benestànt!!
Se lavóri e t’dèi da fè,
qualcusina pu cumprè…
sópratut quand prèndi mói..
e pu dòp quand nasč i fiòi !!
Fèt un gir dentra le chès…
git a véda quant han spés,
fèt un gir tle camerét...
sóta,sópra...e dentra el lèt!!
Na muntagna de badùrle…
de giucàtul e strumènt,
che da Fan...arìvne al Furle,
tra j’atrés e j’indumènt,
na valanga de serpènt :
càmiòn,mèchin e pupàs,
bambulìn...róbót più grand
che s’argirne e tirne i ras…
tuti sal telecómand!!
Certi giòc per purtèi su
o sì in dó...o č’vòl la grù,
ròba gròsa …ch’dà impurtànsa
pustasión da mèza stansa,
machinèri semuvènt…
cabinèt...cum fussa gnènt…
cas...én vria che l’éréd…
crésc...sal trauma…s’èn pusiéd!!
Nò en c’avémi tanti mèz...
lavurèmi d’fantasia,
mica éra cum adès…
tuta sta tecnólógia!!
Ji m’arcòrd..che sa l’ingégn…
se prendéva dó pés d’légn,
se squadrèvne sa la raspa…
se liscèvne quanto basta,
pianti un chiòd e cume gnènt
èca el tub de scapamènt!! 2
Cèrt te còsta un po’ d’sudòr
mó era pròpi un bel tratór!!
E tra càmión ,rusp e grù
fèvi quél che vlévi tu!
Òğ invéc è tut perfèt,
guèsi tut mécanisèt:
c’è ‘l còmpiùter per giuchè,
c’è’l nòte- book…per lavurè,
c’è ‘l ròbòt che se trasfòrma
che t’asùm qualsiasi fòrma,
virelèss,hard disk,blu tut
micročhìp...ch’èn dapértut...
l’elettrònica che avansa...
mentr’intant te crésč la pansa!!
« Tu vu fè n’upérasión? »
Basta ch’tròvi...la funsión..
“ Tu vu svòlgia na facènda?”
C’è’l programma...basta acènda…!
Sti pòr fiòi...èn fan più gnènt…
cum i pói d’alevamènt:
che i se staca l’òs dla còscia
tra la carne mèza flòscia!!
Nò credén d’èsa più bèi…
mó anca nò sin animèi!!
Quand èn fèi più’n muvimènt…
tut i mùscoli ch’č’avén
dvéntne mósci...incunsistènt,
o...t’aléni…e fèi bén bén…
o ...t’artròvi cum i pói…
gras...e ...mósč..anca s’in vòi!!
ELVIO GRILLI